Cele projektu

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

slide-04
slide-02
slide-01
slide-06
slide-05

Celem gółwnym projektem jest: przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom niedostosowania społecznego oraz tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży, które umożliwiać będzie wzrastanie w duchu wartości moralnych. Realizacja powierzonego zadania ma również na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków przyjętych do placówki.

Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie wychowankom opieki po zajęciach szkolnych.
 • Prowadzenie zajęć wyrównawczo- kompensacyjnych, oraz pomoc wychowankom
  w odrabianiu lekcji.
 • Prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych realizowanych w grupach.
 • Zapewnienie prawidłowego fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju przez realizacje zajęć uwzględnionych w harmonogramie.
 • Rozwój zainteresowań, organizowanie czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych.
 • Prowadzenie  indywidualnej pracy z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne, podczas zajęć grupowych i w kontakcie indywidualnym.
 • Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
 • Pomoc socjalna przez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie obiadu lub podwieczorku.

Sposobem relizacji zadania będą:

 • Arteterapia (zajęcia plastyczne, muzyczne).
 • Zajęcia językowe.
 • Zajęcia relaksacyjne.
 • Zajęcia edukacyjne (tzw. odrabianki).
 • Zajęcia profilaktyczne (zajęcia grupowe oparte na programie psychoprofilaktycznym).
 • Zajęcia socjoterapeutyczne.
 • Zajęcia logopedyczne.
 • Zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe).

W ramach organizacji czasu wolnego przewiduje się :

 • wyjścia kulturalne (kino, teatr, muzeum)
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dopasowane do aktualnych potrzeb wychowanków
 • organizowanie różnorodnych zajęć w okresie ferii zimowych i wak

logo 500


herb Tarnowa maly

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w latach 2017-2018 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 216.000 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.