Geneza projektu

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

slide-04
slide-02
slide-01
slide-06
slide-05

Do KCEM Kana często zgłaszają się rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wymagające wsparcia w procesie wychowawczym i edukacyjnym. Ze względu na trudną sytuację materialną rodzin z omawianego obszaru, rodzice nie mają możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy. Często w rodzinach tych brak jest odpowiednich warunków lokalowych do zorganizowania miejsca dla dziecka do nauki i zabawy oraz występuje niska świadomość rodziców, co do potrzeb dzieci. W pobliżu nie ma również miejsc, w których dzieci i młodzież mogą spędzać czas wolny, poszerzać zainteresowania, uczestniczyć w niezbędnej terapii i jednoczenie rozwijać profil umiejętności psychospołecznych. Jednocześnie ze względu na trudności finansowe nie są w stanie zapewnić dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych, sam dojazd często jest dla rodziców dużą barierą. Atutem byłoby stworzenie dla nich placówki działającej "w tzw. "sąsiedztwie", która jednocześnie zajmie się aspektem wychowawczym i edukacyjnym dzieci oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną, również dla rodziców.

Misją placówki jest przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom niedostosowania społecznego oraz tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży , które umożliwiać będzie wzrastanie w duchu wartości moralnych. Realizacja powierzonego zadania ma również na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków przyjętych do placówki. Jako poszerzenie zakresu działań specjalistyczno-wychowawczych placówka będzie prowadziła systematyczną pracę nad integracją społeczną współpracując z Klubami Seniorów i innymi podmiotami umożliwiającymi realizację założonego celu.

Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 roku życia .

Przewiduje się objęcie opieką 30 wychowanków:

  • z rodzin dysfunkcyjnych
  • z rodzin zgłaszających się samodzielnie, będących w trudnej sytuacji życiowej,
  • z rodzin będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zgłoszonych z innych instytucji oświatowych jako wymagających wsparcia,
  • ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi wynikającymi z zaniedbań środowiskowych
  • z zaburzeniami komunikacji językowej
  • z zaburzeniami zachowania

 

logo 500


herb Tarnowa maly

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w latach 2017-2018 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 216.000 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.