Informacja o projekcie

facebook c synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

zima-02-2017
zima-04-2017
zima-06-2017
zima-05-2017
zima-01-2017
zima-03-2017

Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.

Pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny!

Placówka oferować będzie pomoc specjalistyczną poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, oddziaływań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych. Zapewniać będzie wychowankom również pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia skierowane na rozwój zainteresowań jak np. plastyczne, sportowe. Wyspecjalizowana kadra  będzie prowadziła pracę  indywidualną z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne. Udzielana będzie pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Placówka będzie oferować pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie podwieczorku.

Wychowankowie podczas zajęć będą odkrywać swoje pasje i rozwijając talenty. Ważnym elementem pracy z dziećmi będzie rozwijanie ich samodzielności poprzez wyrabianie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Placówka obejmie wsparciem 30 wychowanków z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA

logo 500


herb Tarnowa maly

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA jest w latach 2017-2018 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania  publicznego z budżetu Miasta Tarnowa w kwocie 216.000 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.