Cele Projektu

Celem głównym projektu jest: przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom niedostosowania społecznego oraz tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży, które umożliwiać będzie wzrastanie w duchu wartości moralnych. Realizacja powierzonego zadania ma również na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków przyjętych do placówki.

Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie wychowankom opieki po zajęciach szkolnych,
 • Prowadzenie zajęć wyrównawczo- kompensacyjnych, oraz pomoc wychowankom 
  w odrabianiu lekcji,
 • Prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych realizowanych w grupach,
 • Zapewnienie prawidłowego fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju przez realizacje zajęć uwzględnionych w harmonogramie,
 • Rozwój zainteresowań, organizowanie czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych.
 • Prowadzenie  indywidualnej pracy z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne, podczas zajęć grupowych i w kontakcie indywidualnym,
 • Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 • Pomoc socjalna przez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie obiadu lub podwieczorku.

Sposobem realizacji zadania są:

 • Zajęcia Arteterapeutyczne (zajęcia plastyczne, muzyczne),
 • Zajęcia językowe,
 • Zajęcia relaksacyjne,
 • Zajęcia edukacyjne (tzw. odrabianki),
 • Zajęcia profilaktyczne (zajęcia grupowe oparte na programie psychoprofilaktycznym),
 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Zajęcia logopedyczne,
 • Zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe).

W ramach organizacji czasu wolnego wychowankowie mają zapewnione:

 • wyjścia kulturalne (kino, teatr, muzeum),
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dopasowane do aktualnych potrzeb wychowanków,
 • organizowanie różnorodnych zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji.