OSOBY PROWADZĄCE - JUNIOR

Pani mgr Justyna Krakowiecka (pedagog/wychowawca) – pedagog, posiadająca stopień nauczyciela mianowanego, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim o kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej. Jest dyplomowanym terapeutą behawioralnym. Studia podyplomowe  Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Śląskim. Ukończony certyfikatem nauczyciela języka francuskiego Paris Langues Collage. Odbyte kursy: „Dzieci Autystyczne i z zespołem Aspergera”, „ Warsztaty spójrz inaczej” (integracja dzieci w klasach od I-III), „Scenografia w szkole” (teatr lalki i maski), „Metoda ruchu rozwijającego”, „Techniki Aktywizujące myślenie”, „Duże liczby dla małych dzieci”, „W trosce o bezpieczeństwo uczniów”, „Gry i zabawy w nauczaniu wczesnoszkolnym”, „Ocenianie kształtujące”, „Trudne dziecko jak sobie radzić” (warsztaty o agresji dzieci), „Szkolenie o przemocy rówieśniczej”, „Pomóc uczniowi – o sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów”, „Dzieci autystyczne i z zespołem Asbergera”, „Scenografia w szkole – teatr lalki i maskotki”, Metoda ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.

Pan lic. Michał Kozub (oligofrenopedagog/artoterapeuta) - ukończył studia licencjackie z pedagogiki specjalnej o kierunku oligofrenopedagogika z terapią przez sztukę na Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku. Kontynuuje studia magisterskie w Tarnowskie Szkole Wyższej na kierunkach edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Ponadto ukończył szkolenia takie jak: „Uczeń z zaburzeniami ze spectrum autyzmu (zespół Aspergera)”, „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów – metoda konstruktywnej konsultacji”, „Dziecko w oczach dorosłego”, „Klucz do rozumienia”. Doświadczenie zdobywał jako pracownik KCEM KANA w licznych projektach i wyjazdach dla dzieci i młodzieży, w tym Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej KANA.

JUNIOR MOŚCICE

Pani mgr Maria Strejczek (nauczyciel/wychowawca) -  nauczyciel nauczania zintegrowanego, studia podyplomowe z zakresu logopedii, posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyte kursy: Kurs instruktorski dla nauczycieli, kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, „Uczeń ADHD na leksjach języka polskiego – uciążliwy problem czy pedagogiczne wyzwanie”, „Praca z dziećmi i rodzicami dzieci z zespołem ADHD”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Sześciolatek i siedmiolatek razem w pierwszej klasie…”, „Trzy Koła”, warsztaty: „Z maską twarzą w twarz”, „Cieniowe”, „Z logopedią na wesoło”, „Woda, powietrze, ziemia, ogień”.

Pani mgr Grażyna Chruściel (nauczyciel/wychowawca) – nauczyciel nauczania początkowego, posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyte kursy: „Spójrz inaczej” (program profilaktyczny dla klas I/VIII), „Pedagogika Zabawy w Nauczaniu Początkowym” (warsztaty metodyczne), Projekt wychowawczo- profilaktyczny „Trzy Koła” (sposoby rozwijania więzi społecznych), „Praca z bajką profilaktyczną” (ciekawe zajęcia z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym), „Drama w edukacji wczesnoszkolnej” (ćwiczenia i zabawy integracyjne), „Chusta animacyjna” ( zabawy ruchowe), „Zabawy plastyczne z recyklingiem” ( projekt edukacji twórczej), „Nowe Technologie w nauczaniu współczesnego ucznia” (multimedialne zasoby edukacyjne), „Nowe Techniki plastyczne jako odpowiedź na współczesną edukację”, „Warsztaty z maską twarzą w twarz" (warsztaty teatralne).

ZAJĘCIA DODATKOWE

Pani mgr Iweta Kozłowska (psycholog - logopeda) - ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  oraz podyplomowe studia z Logopedii w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "IGNATIANUM" w Krakowie. Obecnie jest w trakcie realizacji podyplomowych studiów kwalifikacyjnych o specjalności: Neurologopedia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywała jako wychowawca kolonijny na turnusach wakacyjnych dla dzieci. Pracowała również jako pedagog i logopeda w Młodzieżowym Ośrodku Rozwoju Społecznego "Siemacha" w Tarnowie, oraz jako Logopeda w Centrum Edukacji ATUT.

Aktualnie w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi: terapię logopedyczną dzieci na terenie placówek oświatowych terapię logopedyczną dla klientów indywidualnych - dorosłych (np. po udarach mózgu) i dzieci; poradnictwo pedagogiczne - analiza sytuacji wychowawczej, pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych szkolenia z rozpoznawania zaburzeń rozwoju mowy dla pracowników oświaty.

Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej. Przebyte kursy i szkolenia, to m.in. szkolenie z zakresu neuroobrazowania w diagnostyce zaburzeń mowy, szkolenie „Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej”, Kurs analizy rysunku dziecka, Szkolenie „Internet – dobro czy zło”, Kurs wychowawcy kolonijnego, Kurs zarządzania zasobami ludzkimi z elementami HR.

Pan mgr Anna Szczepańska (instruktor pływania) - nauczyciel wychowania fizycznego. AWF w Krakowie. Instruktor dyscypliny sportu – gimnastyka korekcyjna. Instruktor oraz trener II klasy PZLA – lekka atletyka. dyscypliny Odbyte kursy: kurs instruktora sportu - pływanie.

Pan mgr Ryszard Żmuda (instruktor piłki nożnej) - nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończył studia z zakresu wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii organizowany przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Posiada również ukończone zawodowe studium trenerskie z zakresu Trenera II klasy w koszykówce na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Obecnie nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Sportowych w Mościcach.

Pan mgr Czesław Markiewicz (instruktor szachowy) – instruktor/trener i sędzia szachowy.

Pan Paweł Radziszewski (instruktor LEGO) – projektant, automatyk, praktyk, instruktor LEGO.