Geneza projektu i cele

KCEM KANA jest w roku 2021-2022 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji: Centrum Systemowego Rozwoju KANA w kwocie 350.000,00 zł

CSR KANA jest to projekt bezpłatny! To kontynuacja projektu z lat poprzednich realizowanych przez KCEM KANA. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta przez rodziców dzieci uczestniczących w naszych projektach, a tak licznie poparty podczas głosowania przez mieszkańców miasta.

Idea projektu zakłada, iż jego realizacji będą towarzyszyły zasadnicze zmiany społeczne.

Dzieci i młodzież w ramach projektu Centrum Systemowego Rozwoju KANA, będą wypracowywać pozytywny obraz siebie i świata. Jest to istotne ze względu na to, aby uczestnicy projektu potrafili sami odróżnić dobre wzorce od tych złych, które często są przemycane jako łatwe do osiągnięcia. 

Z całą pewnością zmianą społeczną będzie poprawa funkcjonowania rodzin poprzez współpracę z rodzicami, opiekunami.

Pracownicy projektu wskażą również nowe formy aktywizacji i możliwości spędzania czasu wolnego, tak aby dzieci i młodzież jak najmniej czasu spędzały w świecie tzw. cyberprzestrzeni. Dzięki temu prowadzący będą uczyć wychowanków planowania i organizowania czasu wolnego, zapobieganiu zagrożeniom, które niesie samodzielne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież w centrum miasta. Pomożemy w tworzeniu relacji i więzi potrzebnych do budowania społeczności.

 

U uczestników projektu dzięki pozytywnym wzorcom i doświadczeniom uzyskają możliwość poprawy, także swojej sprawności fizycznej i motorycznej tak ważne w czasie nauczania zdalnego, ale również w czasie prowadzenia zajęć stacjonarnych.

Doświadczając zaś sukcesów i dzieląc się swoją wiedzą z innymi poprawia się  i poszerza obraz własnej osoby.  KCEM KANA nie chce zastępować w żaden sposób rodziców w wychowaniu dzieci, ale stara się ich w tym wspierać w miarę swoich możliwości. Nie chce też narzucać ideologii, ale kształtować wzajemną odpowiedzialność.

Kolejną zmiana społeczną jest również wychowanie zakładające potrzebę wartości. Warto więc wychowywać do rozumienia wartości życia i zdrowia, które integrują, kierują i pozwalają ochraniać ludzkie istnienie. Uwypuklać i kształtować całą gamę wartości ze sfery psychicznej, m.in. wrażliwość, myślenie, odczuwanie, mądrość, wyobraźnię, kreatywność, rozwagę, inteligencję, odpowiedzialność czy też umiejętność przebaczania. Są to wartości rozwojowe, a jednocześnie sensotwórcze. W dziedzinach kultury, mediów, sztuki, nauki, sportu - dzieci poprzez zabawę rozwijają indywidualne zdolności. Dzieci we wczesnym okresie szkolnym rozwijają swoje zdolności abstrakcyjnego myślenia i wyobraźni oraz wykorzystują zdobytą wcześniej wiedzę do dalszych poszukiwań.

Zmianą społeczną jest także budowanie zdrowej i trwałej społeczności. Dzieci i młodzież w kontaktach z rówieśnikami stosują wobec siebie te same kryteria ocen, jak wobec innych, co jest niezbędnym elementem rzeczywistych interakcji społecznych. W tej edycji projektu kolejnych raz podkreślone zostaną: kultura słowa, etyka wypowiedzi, uwzględniając przeciwdziałanie mowie nienawiści w realnym otoczeniu i cyberprzestrzeni.