Geneza projektu i cele

KCEM KANA jest w roku 2021-2023 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej KANA w kwocie 550.800,00 zł.


Do KCEM Kana często zgłaszają się rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wymagające wsparcia w procesie wychowawczym i edukacyjnym. Ze względu na trudną sytuację materialną rodzin z omawianego obszaru, rodzice nie mają możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy. Często w rodzinach tych brak jest odpowiednich warunków lokalowych do zorganizowania miejsca dla dziecka do nauki i zabawy oraz występuje niska świadomość rodziców, co do potrzeb dzieci. W pobliżu nie ma również miejsc, w których dzieci i młodzież mogą spędzać czas wolny, poszerzać zainteresowania, uczestniczyć w niezbędnej terapii i jednoczenie rozwijać profil umiejętności psychospołecznych. Jednocześnie ze względu na trudności finansowe nie są w stanie zapewnić dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych, sam dojazd często jest dla rodziców dużą barierą. 

Placówka działa "w tzw. "sąsiedztwie", i zajmuje się aspektem opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym dzieci oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną, również dla rodziców.

Misją placówki jest przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom niedostosowania społecznego oraz tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży, które umożliwiać będzie wzrastanie w duchu wartości moralnych. Realizacja powierzonego zadania ma również na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków przyjętych do placówki. Jako poszerzenie zakresu działań specjalistyczno-wychowawczych placówka będzie prowadziła systematyczną pracę nad integracją społeczną współpracując z Klubami Seniorów i innymi podmiotami umożliwiającymi realizację założonego celu.

Placówka oferuje pomoc specjalistyczną poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, oddziaływań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych. Zapewnia wychowankom również pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz zajęcia skierowane na rozwój zainteresowań jak np. edukacyja, zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne i komputerowe. Wyspecjalizowana kadra prowadzi pracę indywidualną z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne. Udzielana jest pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Placówka oferuje pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego ciepłego posiłku.

Specjaliści i wychowawcy zatrudnieni w Placówce Wsparcia Dzienne postawili sobie za cle opiekowanie się podopiecznymi przez naukę, zabawę i organizowanie czasu wolnego, ale też wymagają zaangażowania, myślenia, samodzielności i współdziałania od swoich wychowanków.

Do celów wyznaczonych przez placówkę zalicza się, m.in.:

  • zapewnienie wychowankom opieki po zajęciach szkolnych,
  • prowadzenie zajęć wyrównawczo- kompensacyjnych, oraz pomoc wychowankom 
    w odrabianiu lekcji,
  • prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych realizowanych w grupach,
  • zapewnienie prawidłowego fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju przez realizacje zajęć uwzględnionych w harmonogramie,
  • rozwój zainteresowań, organizowanie czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych.
  • prowadzenie  indywidualnej pracy z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne, podczas zajęć grupowych i w kontakcie indywidualnym,
  • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
  • pomoc socjalna przez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie obiadu lub podwieczorku.