Geneza projektu

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

wakacje-2017-05
a-wakacje-2018-04
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
a-wakacje-2018-01
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
a-wakacje-2018-03
a-wakacje-2018-02
wakacje-2017-09

Do KCEM Kana często zgłaszają się rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wymagające wsparcia w procesie wychowawczym i edukacyjnym. Ze względu na trudną sytuację materialną rodzin z omawianego obszaru, rodzice nie mają możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy. Często w rodzinach tych brak jest odpowiednich warunków lokalowych do zorganizowania miejsca dla dziecka do nauki i zabawy oraz występuje niska świadomość rodziców, co do potrzeb dzieci. W pobliżu nie ma również miejsc, w których dzieci i młodzież mogą spędzać czas wolny, poszerzać zainteresowania, uczestniczyć w niezbędnej terapii i jednoczenie rozwijać profil umiejętności psychospołecznych. Jednocześnie ze względu na trudności finansowe nie są w stanie zapewnić dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych, sam dojazd często jest dla rodziców dużą barierą. 

Placówka działa "w tzw. "sąsiedztwie", i zajmuje się aspektem wychowawczym i edukacyjnym dzieci oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną, również dla rodziców.

Misją placówki jest przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom niedostosowania społecznego oraz tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży, które umożliwiać będzie wzrastanie w duchu wartości moralnych. Realizacja powierzonego zadania ma również na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków przyjętych do placówki. Jako poszerzenie zakresu działań specjalistyczno-wychowawczych placówka będzie prowadziła systematyczną pracę nad integracją społeczną współpracując z Klubami Seniorów i innymi podmiotami umożliwiającymi realizację założonego celu.

Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 roku życia .

Obejmuje opieką 30 wychowanków:

  • z rodzin dysfunkcyjnych,
  • z rodzin zgłaszających się samodzielnie, będących w trudnej sytuacji życiowej,
  • z rodzin będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zgłoszonych z innych instytucji oświatowych jako wymagających wsparcia, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi wynikającymi z zaniedbań środowiskowych,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z zaburzeniami zachowania.

logo 500


herb Tarnowa maly

„Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa” w kwocie 223.200 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.