Informacja o projekcie

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

wakacje-2017-05
a-wakacje-2018-04
wakacje-2017-04
wakacje-2017-07
a-wakacje-2018-01
wakacje-2017-06
wakacje-2017-08
a-wakacje-2018-03
a-wakacje-2018-02
wakacje-2017-09

„Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa”

Pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny!

Placówka oferuje pomoc specjalistyczną poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, oddziaływań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych. Zapewnia wychowankom również pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz zajęcia skierowane na rozwój zainteresowań jak np. zajęcia plastyczne, sportowe. Wyspecjalizowana kadra prowadzi pracę indywidualną z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne. Udzielana jest pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Placówka oferuje pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie podwieczorku.

Wychowankowie podczas zajęć odkrywają swoje pasje i rozwijają talenty. Ważnym elementem pracy z dziećmi jest rozwijanie ich samodzielności poprzez wyrabianie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Placówka obejmuje wsparciem 30 wychowanków z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA

logo 500


herb Tarnowa maly

„Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa” w kwocie 223.200 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.