Osoby prowadzące

facebook c logo diecezja synaj tv logo rgb white  logo synaj small  logo synod white   

logo kana winieta oryginal 

slide-04
slide-06
slide-02
slide-05
slide-01

Justyna Krakowiecka (pedagog/wychowawca) – pedagog, posiadająca stopień nauczyciela mianowanego, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Odbyte kursy: „Dzieci Autystyczne i z zespołem Aspergera”, „ Warsztaty spójrz inaczej” (integracja dzieci w klasach od I-III), „Scenogarfia w szkole” (teatr lalki i maski), „Metoda ruchu rozwijającego”, „Techniki Aktywizujące myślenie”, „Duże liczby dla małych dzieci”, „W trosce o bezpieczeństwo uczniów”, „Gry i zabawy w nauczaniu wczesnoszkolnym”, „Ocenianie kształtujące”, „Trudne dziecko jak sobie radzić” (warsztaty o agresji dzieci).

Justyna Poręba (pedagog/wychowawca) -  pedagog, studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej pedagogiki wczesnoszkolnej. Posiada doświadczenie pracy jako wychowawca oraz obecnie jako pedagog. Odbyte kursy: „Metody pracy z dziećmi agresywnymi”, „Gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Maria Strejczek (nauczyciel/wychowawca) -  nauczyciel nauczania zintegrowanego, studia podyplomowe z zakresu logopedii, posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyte kursy: Kurs instruktorski dla nauczycieli, kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, „Uczeń ADHD na leksjach języka polskiego – uciążliwy problem czy pedagogiczne wyzwanie”, „Praca z dziećmi i rodzicami dzieci
z zespołem ADHD”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Sześciolatek i siedmiolatek razem w pierwszej klasie…”, „Trzy Koła”, warsztaty: „Z maską twarzą w twarz”, „Cieniowe”, „Z logopedią na wesoło”, „Woda, powietrze, ziemia, ogień”.

Grażyna Chruściel (nauczyciel/wychowawca) – nauczyciel nauczania początkowego, posiadająca stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyte kursy: „Spójrz inaczej” (program profilaktyczny dla klas I/VIII), „Pedagogika Zabawy w Nauczaniu Początkowym” (warsztaty metodyczne), Projekt wychowawczo-profilaktyczny „Trzy Koła” (sposoby rozwijania więzi społecznych), „Praca z bajką profilaktyczną” (ciekawe zajęcia z dziećmi
w wieku wczesnoszkolnym), „Drama w edukacji wczesnoszkolnej” (ćwiczenia i zabawy integracyjne), „Chusta animacyjna” ( zabawy ruchowe), „Zabawy plastyczne z recyklingiem” ( projekt edukacji twórczej), „Nowe Technologie w nauczaniu współczesnego ucznia” (multimedialne zasoby edukacyjne), „Nowe Techniki plastyczne jako odpowiedź na współczesną edukację”, „Warsztaty z maską twarzą w twarz" (warsztaty teatralne).

Wojciech Potoczek (instruktor pływania/instruktor piłki nożnej) - nauczyciel wychowania fizycznego, Instruktor rekreacji ruchowej – narciarstwo, Instruktor dyscypliny sportu – piłka nożna, Instruktor dyscypliny sportu – pływanie. Odbyte kursy: kurs z zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, pierwsza pomoc przedlekarska.

Adam Kałużny (instruktor boules) – instruktor/trener i sędzia boules.

Czesław Markiewicz (instruktor szachowy) – instruktor/trener i sędzia szachowy. 

Paweł Radziszewski 

Iweta Kozłowska (pedagog - logopeda) - ukończyła studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  oraz podyplomowe studia z Logopedii w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "IGNATIANUM" w Krakowie. Obecnie jest w trakcie realizacji podyplomowych studiów kwalifikacyjnych o specjalności: Neurologopedia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zdobywała jako wychowawca kolonijny na turnusach wakacyjnych dla dzieci. Pracowała również jako pedagog i logopeda
w Młodzieżowym Ośrodku Rozwoju Społecznego "Siemacha" w Tarnowie, oraz jako Logopeda w Centrum Edukacji ATUT.
Aktualnie w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi:
terapię logopedyczną dzieci na terenie placówek oświatowych
terapię logopedyczną dla klientów indywidualnych - dorosłych (np. po udarach mózgu) i dzieci; poradnictwo pedagogiczne - analiza sytuacji wychowawczej, pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych szkolenia
z rozpoznawania zaburzeń rozwoju mowy dla pracowników oświaty.
Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej

Przebyte kursy i szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu neuroobrazowania w diagnostyce zaburzeń mowy
 • Szkolenie „Genetyka a zaburzenia komunikacji językowej”
 • Kurs analizy rysunku dziecka
 • Szkolenie „Internet – dobro czy zło”
 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 • Kurs zarządzania zasobami ludzkimi z elementami HR

Karolina Anna Kozioł (pedagog) - ukończyła studia magisterskie
z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjackie z zakresu Arteterapii z Gerontopedagogiką na Uniwersytecie Rzeszowskim  oraz podyplomowe studia z pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Doświadczenie zdobywała jako pracownik przedszkola w Nowej Jastrzębce, Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowie, gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie oraz na Warsztatach Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie. wychowawca kolonijny na turnusach wakacyjnych dla dzieci.

Przebyte kursy i szkolenia:

 • Kurs Języka migowego KSS-2, KSS-1
 • Warsztaty – Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • Warsztaty – Jak skutecznie przygotować dziecko do nauki czytania
 • Warsztaty – Sztuka uczenia dziecka, jako strategia oparta na wzorach aktywności mózgu
 • Warsztaty – Rola tekstu literackiego w kształtowaniu osobowości dziecka
 • Szkolenie – Komfort psychiczny nauczyciela, jak chronić siebie przed wypaleniem zawodowym
 • Seminarium – Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Konferencja – Sztuka uczenia, czyli indywidualizacja procesu nauczania w aspekcie różnic emocjonalnych dzieci 6,7 – letnich
 • Warsztaty – Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę
 • Warsztaty – Dziecko w świecie matematyki