Informacje o projekce

„Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa”

Pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny!

Placówka oferuje pomoc specjalistyczną poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, oddziaływań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych. Zapewnia wychowankom również pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz zajęcia skierowane na rozwój zainteresowań jak np. edukacyja, zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne i komputerowe. Wyspecjalizowana kadra prowadzi pracę indywidualną z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne. Udzielana jest pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Placówka oferuje pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego ciepłego posiłku.

Placówka otwarta jest we wszystkie dni robocze w godzinach od 1500 do 1900, a w okresie ferii zimowych i wakacji oraz w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach od 1000 do 1400.

Wychowankowie podczas zajęć odkrywają swoje pasje i rozwijają talenty. Ważnym elementem pracy z dziećmi jest rozwijanie ich samodzielności poprzez wyrabianie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Placówka obejmuje wsparciem 45 wychowanków z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.


pdfx60Pobierz:
- Kartę zgłoszeniową