Elementy projektu

 • zwiększenie różnorodności oferty edukacyjnej dla osób starszych w Tarnowie poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie różnorodnych warsztatów i zajęć. 
 • zwiększenie ilości i dostępności do miejsc, w których seniorzy mogą skorzystać z oferty
 • poprawa jakości oferty edukacyjnej dla seniorów poprzez wykorzystanie innowacyjnych form prowadzenia zajęć (małe grupy zajęciowe, interaktywne formy dydaktyczne, metody nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości ludzi starszych)
 • wzmocnienie motywacji do zdobywania wiedzy i pozyskiwania nowych umiejętności wśród osób 55+ m.in. poprzez zwrócenie uwagi beneficjentów na już posiadane przez nich zasoby intelektualne i życiowe.
 • poprawa kondycji intelektualnej, mentalnej, manualnej i fizycznej osób starszych poprzez zaplanowanie każdego z proponowanych warsztatów w taki sposób, by udział w nim sprzyjał poprawie kondycji seniorów
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów poprzez przekazanie seniorom w trakcie warsztatów komputerowych, konkretnej wiedzy na temat możliwości wykorzystania komputera, a zwłaszcza Internetu w życiu codziennym oraz sprawdzenie umiejętności jej zastosowania w praktyce
 • dostarczenie wiedzy umożliwiającej beneficjentom samodzielne rozwijanie umiejętności poprzez pokazanie seniorom w trakcie warsztatów technik i metod samoedukacji
 • aktywizacja seniorów dotychczas nie korzystających z oferty edukacyjnej im dedykowanej poprzez przeprowadzenie warsztatów w miejscach łatwo dostępnych i dobrze znanych seniorom, przyznanie osobom biernym pierwszeństwa podczas zapisów, szczególne poszukiwanie osób biernych
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez przeprowadzenie warsztatów podstaw języka angielskiego, którego seniorzy się nie uczyli i którego nie rozumieją, a staje się on coraz bardziej powszechny w życiu codziennym
 • poprawa i rozwój kondycji zdrowotnej osób starszych poprzez przeprowadzenie warsztatów Nordic Walking / Fitness / PILATES / Gimnastyka
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości osób w wieku 55+ poprzez udział w warsztatach, w trakcie których seniorzy zdobędą wiedzę oraz nabędą nowe umiejętności, które pozwolą im zobaczyć siebie samych w lepszym świetle, jako bardziej aktywnych i chętnych do podejmowania nowych wyzwań, a także będą mieli szansę docenić wartość już posiadanych kompetencji
 • możliwienie dostępu osobom starszym do innych, niż tradycyjne, form komunikacji (np. Skype, e-mail) poprzez udział w warsztatach komputerowych, warsztatach obsługi tabletów w trakcie których seniorzy dowiedzą się o nowych formach komunikacji i nauczą się z nich korzystać
 • integracja osób starszych poprzez przeprowadzanie zajęć w małych grupach sprzyjających nawiązywaniu kontaktów i podtrzymywaniu bliższych relacji zarówno w trakcie jak i po zakończeniu projektu.