Cele projektu

 • Celem projektu jest podtrzymywanie aktywności osób starszych, zarówno aktywności społecznej jak i fizycznej.
 1. Zwiększenie różnorodności oferty edukacyjnej dla osób starszych w Tarnowie poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie różnorodnych warsztatów i zajęć. 
 2. Zwiększenie ilości i dostępności do miejsc, w których seniorzy mogą skorzystać z oferty – poprzez prowadzenie 4 Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej oraz 1 Mobilnego Centrum.
 3. Poprawa jakości oferty edukacyjnej dla seniorów poprzez wykorzystanie innowacyjnych form prowadzenia zajęć (małe grupy zajęciowe, interaktywne formy dydaktyczne, metody nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości ludzi starszych).
 4. Zwiększenie aktywności seniorów poprzez umożliwienie osobom starszym udziału w szerokiej ofercie zajęć przeprowadzonych w ramach projektu.
 5. Wzmocnienie motywacji do zdobywania wiedzy i pozyskiwania nowych umiejętności wśród osób 55+ m.in. poprzez zwrócenie uwagi beneficjentów na już posiadane przez nich zasoby intelektualne i życiowe.
 6. Poprawa kondycji intelektualnej, mentalnej, manualnej i fizycznej osób starszych poprzez zaplanowanie każdego z proponowanych warsztatów w taki sposób, by udział w nim sprzyjał poprawie kondycji seniorów.
 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów poprzez przekazanie seniorom w trakcie warsztatów komputerowych, konkretnej wiedzy na temat możliwości wykorzystania komputera, a zwłaszcza Internetu w życiu codziennym oraz sprawdzenie umiejętności jej zastosowania w praktyce.
 8. Dostarczenie wiedzy umożliwiającej beneficjentom samodzielne rozwijanie umiejętności poprzez pokazanie seniorom w trakcie warsztatów technik i metod samoedukacji.
 9. Aktywizacja seniorów dotychczas nie korzystających z oferty edukacyjnej im dedykowanej poprzez przeprowadzenie warsztatów w miejscach łatwo dostępnych i dobrze znanych seniorom, przyznanie osobom biernym pierwszeństwa podczas zapisów, szczególne poszukiwanie osób biernych.
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez przeprowadzenie warsztatów podstaw języka angielskiego, którego seniorzy się nie uczyli i którego nie rozumieją, a staje się on coraz bardziej powszechny w życiu codziennym.
 11. Poprawa i rozwój kondycji zdrowotnej osób starszych poprzez przeprowadzenie warsztatów Nordic Walking / Fitness / PILATES / Gimnastyka.
 12. Wzmocnienie poczucia własnej wartości osób w wieku 55+ poprzez udział w warsztatach, w trakcie których seniorzy zdobędą wiedzę oraz nabędą nowe umiejętności, które pozwolą im zobaczyć siebie samych w lepszym świetle, jako bardziej aktywnych i chętnych do podejmowania nowych wyzwań, a także będą mieli szansę docenić wartość już posiadanych kompetencji.
 13. Umożliwienie dostępu osobom starszym do innych, niż tradycyjne, form komunikacji (np. Skype, e-mail) poprzez udział w warsztatach komputerowych, warsztatach obsługi tabletów w trakcie których seniorzy dowiedzą się o nowych formach komunikacji i nauczą się z nich korzystać.
 14. Integracja osób starszych poprzez przeprowadzanie zajęć w małych grupach sprzyjających nawiązywaniu kontaktów i podtrzymywaniu bliższych relacji zarówno w trakcie jak i po zakończeniu projektu.

Propagowanie idei long-life-learning poprzez pokazanie w praktyce nowych sposobów nauczania osób starszych i samodzielnego uczenia się w wieku starszym.