Geneza projektu i cele

Małopolskie Centrum Aktywności Senioralnej  jest to projekt dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

Pobyt w Centrum jest nieodpłatny i dobrowolny!

KCEM Kana od wielu lat prowadzi działania na rzecz seniorów. Istotnie ważne zmiany społeczne polegają głównie na zmianie samopoczucia i poziomie aktywizacji seniorów, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ich poziomu wykluczenia społecznego. Uczestnicy warsztatów mogą nabywać nowe umiejętności np. obsługa komputera, tabletu, smartfonu itp.

Uczestniczą w warsztatach polegających na ćwiczeniu pamięci, koncentracji, logicznego myślenia. Naucza się także nowych technik rękodzieła artystycznego w szerokim tego słowa znaczeniu. Bardzo ważnym elementem są prace i poznanie nowych form spędzania czasu wolnego, a działania w formie dequpage takie właśnie są.

Poznanie języka angielskiego nawet jego podstaw spowoduje, ze seniorzy nie będą się czuli wykluczeni z różnego rodzaju imprez i wydarzeń oraz łatwiej im będzie poruszać się np. na lotnisku gdzie często jada w odwiedziny np. do swoich dzieci, czy też wnuków mieszkających poza krajem. Na zajęciach pojawi się także możliwość nauczenia się i przećwiczenia wyrażeń i zwrotów, które pojawiają się w trakcie korzystania z komputera.

Projekt zakłada również zbudowanie społeczności w której każdy senior znajdzie swoje miejsce i nie będzie bali się powiedzieć o swoich bolączkach, brakach wiedzy, czy tez innych niedomaganiach. Wycieczki, wspólny śpiew i inne zajęcia integracyjne w budowaniu tej aspołeczności są bardzo potrzebne. W ramach właśnie tych działać powstaje , także możliwość wymiany doświadczeń i umiejętności jako międzypokoleniowej formy, pomocy sąsiedzkiej itp. Niezwykle ważne jest w dzisiejszym społeczeństwie budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej, jako tej która jest potrzebna i aktywna tylko, że niekoniecznie już w  sposób zawodowy.

Dzięki projektowi zostanie zbudowana społeczność - każdy senior wzmocni lub nawiąże relacje koleżeńskie i przyjacielskie.

Uczestnicy projektu nauczą się również organizować czas wolny, a wymiana międzypokoleniowa będzie realizowana min. w Placówce Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej KANA Wykorzystany również zostanie wolontariat seniorów zwłaszcza w pomocy sąsiedzkiej. Trwałość osiągniętych rezultatów to również "przełamanie stereotypu" biernego seniora. Dzięki zajęciom i warsztatom będą oni zdecydowanie odważniej uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym i publicznym  Ważnym elementem jest również odbudowa formy fizycznej i utrzymanie jej jak najdłużej.