Procedury w PWD KANA w związku z dalszym zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

covid kanaZ dniem 2 czerwca 2020 roku przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczne dla chętnych wychowanków z placówki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 do 19.00 z podziałem na grupy w różnych salach.

 1. Minimalna przestrzeń do zajęć dla wychowanków w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, higieniczno - sanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
 2. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla wychowanków powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
  Sala i przybory wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie codziennie czyszczone i  dezynfekowane.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla Rodziców

 • Placówka organizuje zajęcia dla wychowanków, których rodzice wyrazili zgodę (pobierz formularz).
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający wychowanków do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników KANY oraz innych wychowanków i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Wychowanek do placówki przynosi maseczkę i woreczek do jej przechowania – podpisany.
 • Do placówki może uczęszczać wyłącznie wychowanek zdrowy, bez objawów chorobowych .
 • Wychowankowie z placówki są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać wychowanka do placówki.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce . Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Wychowanek nie zabiera ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów. ( Nie korzysta również z komórki).