Beneficjenci KCE Kana

Dzieci 

W ramach Centrum zostały utworzone zajęcia dedykowane dla dzieci podzielone na trzy grupy wiekowe:
PROGRES (4-6 lat)
JUNIOR (6-10 lat)
JUNIOR+ (10-15 lat)

Celem projektu jest:

 • stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć
 • wyzwalanie kreatywności zaspokajanie potrzeby twórczej i fizycznej aktywności, rozwijanie zdolności, umożliwianie nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swego miejsca w grupie
 • kształtowanie postaw prospołecznych, ekologicznych, duchowych i kulturowych

Sposobem realizacji zadania jest:

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi
 • ćwiczenia praktyczne
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi
 • wycieczki
 • pogadanki
 • prezentacje
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • kąciki tematyczne
 • gry i zabawy ruchowe
 • wystawy
 • konkursy
 • zajęcia sportowe

Proponowany projekt realizowany i częściowo współfinansowanym przez Urząd Miasta Tarnowa zakłada integralne wdrożenie czterech fundamentalnych zasad. Kultura, aktywność, nauka i animacja towarzyszą spotkaniom tematycznym odbywającym się w trzech grupach (PROGRES, JUNIOR i JUNIOR+) w każdą sobotę miesiąca. Uzupełnieniem spotkań jest uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w tygodniu, takich jak: nauka pływania, szachy, spotkania radiowe. Elementem wzmacniającym więzi będzie spotkanie i wyjazd dla wszystkich grup uczestniczących w projekcie. Ważnym elementem projektu jest zbudowanie społeczności nie tylko wśród dzieci, ale i ich rodziców poprzez organizację spotkań integracyjnych. Biorąc pod uwagę to, iż zostają utworzone cztery grupy uczestników zajęć z różnych części miasta spotkania te pozwolą na wzajemne poznanie się oraz pozwolą nawiązać wzajemne relacje. Dodatkowym elementem projektu są spotkania otwarte, które mają walor edukacyjno-społeczny i służą zarówno przekazaniu informacji jak również stanowią pole do debaty związanej z problemami wychowawczymi i środowiskowymi.

Placówki Wsparcia Dziennego w Formie Specjalistycznej

Placówka oferować będzie pomoc specjalistyczną poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, oddziaływań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych. Zapewniać będzie wychowankom również pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia skierowane na rozwój zainteresowań jak np. plastyczne, sportowe. Wyspecjalizowana kadra  będzie prowadziła pracę  indywidualną z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne. Udzielana będzie pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Placówka będzie oferować pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie podwieczorku.

Wychowankowie podczas zajęć będą odkrywać swoje pasje i rozwijając talenty. Ważnym elementem pracy z dziećmi będzie rozwijanie ich samodzielności poprzez wyrabianie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Placówka obejmie wsparciem 30 wychowanków z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Uczniowski Klub Sportowy Kana


Młodzież

Kursy językowe oraz przedmiotowe, adresowane są do nie tylko do dzieci, ale również uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem ich jest pogłębienie i utrwalenie zdobytej wiedzy z wybranego przedmiotu. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, z bardzo dużym doświadczeniem w 10-15 osobowych grupach, w profesjonalnie przygotowanych pracowniach, przy zastosowaniu współczesnych metod i środków nauczania oraz nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Trwają cały rok szkolny w godzinach popołudniowych i wieczornych ustalanych przez grupę z prowadzącym lektorem.
Prowadzone są również zajęcia szachowe oraz zajęcia z brydża sportowego.
Dla młodzieży KANA realizuje coroczne projekty związane z wakacjami i okresem zimowy. Obozy językowe, szachowe, turystyczno-krajoznawcze. Zajęcia stacjonarne w Tarnowie oraz w Mościcach.
Planowane jest również utworzenie Kreatywnego Centrum Kompetencji KANA, które pozwoli na jeszcze większe zaangażowanie się w działania społeczne młodzieży poprzez wykorzystanie narzędzi coauchingowych, medialnych, naukowych.

Kana jest również zaangarzona w działania Wydziału Młodziezy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w projektach:  

 • SYNAJ.tv
 • Diecezjalne Warsztaty Muzyczne
 • Diecezjalny Warsztaty Animatora
 • Prowadzenie Diecezjalnego Centrum Młodzieży Diecezji Tarnowskiej
 • Spotkania modlitewne SYNAJ

Dorośli

Kursy językowe adresowane są do osób dorosłych. Lektorzy pracują w grupach 10-15 osobowych grupach, w profesjonalnie przygotowanych pracowniach, przy zastosowaniu współczesnych metod i środków nauczania oraz nowoczesnych narzędzi multimedialnych.
Ponadto organizujemy kursy komputerowe z podstaw obsługi komputera, programu WINDOWS i OFFICE 2014 oraz projektowania stron www.
KANA jest również gospodarzem licznych projektów realizowanych przez inne podmioty podnajmujące pracowanie dla potrzeb szkoleniowych osób dorosłych.


Seniorzy

W KANIE mają swoje miejsce również Aktywni 50+. Ponad 220 uczestników zajęć tygodniowo czynnie uczestniczy w zaproponowanych przez samych Seniorów zajęciach. Zajęcia prowadzone są w Tarnowie oraz w Mościcach. Comiesięczna Msza święta oraz takie zajęcia jak: język angielski, decupage, pilates, brydż, zajęcia informatyczne, spotkania integracyjne, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, eventy stanowią element stały spotkań.

Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej

Celem MCAS jest podtrzymanie aktywności osób starszych, zarówno aktywności społecznej jak i fizycznej. Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Tarnowa w wieku 55+.

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa