PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ KANA - Skorzystaj z Naszej Nowej Oferty !!!

logo 500

Placówka Wsparcia Dziennego w formie Specjalistycznej KANA jest prowadzona w budynku KCEM KANA przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie.

Pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny!

Placówka oferuje pomoc specjalistyczną poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, oddziaływań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych dla dzieci i młodzieży z miasta Tarnowa. Zapewnia wychowankom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia skierowane na rozwój zainteresowań jak np. zajęcia plastyczne, sportowe. Wyspecjalizowana kadra prowadzi pracę indywidualną z wychowankiem w oparciu o programy korekcyjne. Udzielana jest także pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Placówka będzie oferować pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie podwieczorku.

Placówka otwarta jest w godz. 15:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku.
W okresie ferii zimowych i wakacji w godz. 10:00 – 14:00.

Wychowankowie podczas zajęć odkrywają swoje pasje i rozwijają talenty. Ważnym elementem pracy z dziećmi jest rozwijanie ich samodzielności poprzez wyrabianie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat:

 • wymagających oddziaływań psychokorekcyjnych lub terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej,
 • z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 • z rodzin skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych.

W ramach organizacji czasu wolnego przewidziane są:

 • wyjścia kulturalne (kino, teatr, muzeum),
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dopasowane do aktualnych potrzeb wychowanków
 • organizowanie różnorodnych zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji

W Placówce są organizowane różnego rodzaju zajęcia tematyczne, między innymi:

 • Arteterapia (zajęcia plastyczne, muzyczne),
 • Zajęcia językowe,
 • Zajęcia relaksacyjne,
 • Zajęcia edukacyjne (tzw. odrabianki),
 • Zajęcia profilaktyczne (zajęcia grupowe oparte na programie psychoprofilaktycznym),
 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Zajęcia logopedyczne,
 • Zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe).

projekt small„Projekt pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa” w kwocie 223.200 zł, w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Pobierz kartę kwalifikacyjną