Geneza projektu i cele

KCEM KANA jest w roku 2021-2022 Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji: Centrum Systemowego Rozwoju KANA w kwocie 350.000,00 zł

CSR KANA jest to projekt bezpłatny! To kontynuacja projektu z lat poprzednich realizowanych przez KCEM KANA. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta przez rodziców dzieci uczestniczących w naszych projektach, a tak licznie poparty podczas głosowania przez mieszkańców miasta.

Idea projektu zakłada, iż jego realizacji będą towarzyszyły zasadnicze zmiany społeczne.

Dzieci i młodzież w ramach projektu Centrum Systemowego Rozwoju KANA, będą wypracowywać pozytywny obraz siebie i świata. Jest to istotne ze względu na to, aby uczestnicy projektu potrafili sami odróżnić dobre wzorce od tych złych, które często są przemycane jako łatwe do osiągnięcia. 

Z całą pewnością zmianą społeczną będzie poprawa funkcjonowania rodzin poprzez współpracę z rodzicami, opiekunami.

Pracownicy projektu wskażą również nowe formy aktywizacji i możliwości spędzania czasu wolnego, tak aby dzieci i młodzież jak najmniej czasu spędzały w świecie tzw. cyberprzestrzeni. Dzięki temu prowadzący będą uczyć wychowanków planowania i organizowania czasu wolnego, zapobieganiu zagrożeniom, które niesie samodzielne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież w centrum miasta. Pomożemy w tworzeniu relacji i więzi potrzebnych do budowania społeczności.

 

U uczestników projektu dzięki pozytywnym wzorcom i doświadczeniom uzyskają możliwość poprawy, także swojej sprawności fizycznej i motorycznej tak ważne w czasie nauczania zdalnego, ale również w czasie prowadzenia zajęć stacjonarnych.

Doświadczając zaś sukcesów i dzieląc się swoją wiedzą z innymi poprawia się  i poszerza obraz własnej osoby.  KCEM KANA nie chce zastępować w żaden sposób rodziców w wychowaniu dzieci, ale stara się ich w tym wspierać w miarę swoich możliwości. Nie chce też narzucać ideologii, ale kształtować wzajemną odpowiedzialność.

Kolejną zmiana społeczną jest również wychowanie zakładające potrzebę wartości. Warto więc wychowywać do rozumienia wartości życia i zdrowia, które integrują, kierują i pozwalają ochraniać ludzkie istnienie. Uwypuklać i kształtować całą gamę wartości ze sfery psychicznej, m.in. wrażliwość, myślenie, odczuwanie, mądrość, wyobraźnię, kreatywność, rozwagę, inteligencję, odpowiedzialność czy też umiejętność przebaczania. Są to wartości rozwojowe, a jednocześnie sensotwórcze. W dziedzinach kultury, mediów, sztuki, nauki, sportu - dzieci poprzez zabawę rozwijają indywidualne zdolności. Dzieci we wczesnym okresie szkolnym rozwijają swoje zdolności abstrakcyjnego myślenia i wyobraźni oraz wykorzystują zdobytą wcześniej wiedzę do dalszych poszukiwań.

Zmianą społeczną jest także budowanie zdrowej i trwałej społeczności. Dzieci i młodzież w kontaktach z rówieśnikami stosują wobec siebie te same kryteria ocen, jak wobec innych, co jest niezbędnym elementem rzeczywistych interakcji społecznych. W tej edycji projektu kolejnych raz podkreślone zostaną: kultura słowa, etyka wypowiedzi, uwzględniając przeciwdziałanie mowie nienawiści w realnym otoczeniu i cyberprzestrzeni.

Elementy projektu

Doświadczenie KANY na przestrzeni lat pozwoliło na wypracowanie modułów wspierających rozwój dzieci i młodzieży i zaproponowano następujące elementy projektu:

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • zajęcia szachowe
 • nauka i trening z piłki nożnej
 • zajęcia konstruktorskie lego Mindstorms
 • zajęcia medialne
 • zajęcia z zaproszonymi gośćmi
 • realizowanie w miarę potrzeb, indywidualnego lub grupowego programu np. korekcyjnego, psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii
 • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne
 • korzystanie z infrastruktury miasta oraz oferty kulturalnej Tarnowa np. teatr, kino, muzeum, hale sportowe, ścianka wspinaczkowa, lodowisko, pływalnia
 • organizacja spotkania otwartego dla wszystkich mieszkańców Tarnowa, którego temat będzie związany z edukacją i wychowaniem
 • zajęcia mające na celu rozwój zainteresowań uczestników projektu np. muzyczne – śpiew, muzyczne zabawy ruchowe, plastyczne – na zajęciach wykorzystuje się elementy arteterapii, wychowankowie poznają różne techniki tworzenia prac plastycznych.
 • nauka organizacji czasu wolnego
 • warsztaty medialne
 • organizacja debat okswordzkich
 • organizacja warsztatów z wystąpień publicznych
 • organizacja Gali kończącej TLD

Uczestnicy i miejsce realizacji projektu

Projekt zakłada udział 320 uczestników w wieku 4 – 21 lat. Realizowany jest w budynku KANY, ul. Mościckiego 12 – Tarnów oraz w budynku KANON, ul. Zbylitowska 5 – Mościce.

O nas...

KANA jest instytucją szkoleniową, działającą na rzecz pożytku publicznego. Poprzez wysokiej klasy wykładowców, trenerów i specjalistów z różnych dziedzin, prowadzi zajęcia pozalekcyjne, kursy szkoleniowe oraz liczne projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

KANA w profesjonalny sposób podejmuje pracę edukacyjną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Podnosi ich poziom edukacyjny i wychowawczy, stwarza dla nich szansę właściwego rozwoju, wspiera ich w starcie życiowym oraz w drodze ku pełnej dojrzałości.

KANA aktywizuje dorosłych, w tym seniorów, wychodząc naprzeciw ich potrzebom, pomagając w podnoszeniu kwalifikacji i rozwijaniu zainteresowań.

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
Mościckiego 12
33-100 Tarnów,
tel./fax 14 68-88-111
e-mail:sekretariat@kana.pl

REGON: 851-652-063
NIP: 873-26-85-639

NASZE KONTO:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Tarnów PL: 
80203000451110000002367890

Sekretariat czynny:
poniedziałek-piątek:  12.00-20.00

Lokalizacja

mapa