KCE KANA jest Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej KANA.

 

Kontakt z Kierownikiem PWD

Małgorzata Pamuła
tel. 516-488-112

Geneza projektu

KANA jest również Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej KANA.

Placówka działa „w tzw. „sąsiedztwie”, i zajmuje się aspektem opiekuńczym, wychowawczym i edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W Placówce mogą znaleźć pomoc dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wymagające wsparcia w procesie wychowawczym i edukacyjnym. Placówka przeciwdziała istniejącym zagrożeniom niedostosowania społecznego oraz tworzy bezpieczne środowisko dla dzieci i młodzieży, które umożliwia im wzrastanie w duchu wartości moralnych i społecznych.

Realizacja powierzonego zadania ma również na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków przyjętych do Placówki. Jako poszerzenie zakresu działań specjalistyczno-wychowawczych, Placówka prowadzi systematyczną pracę nad integracją społeczną podopiecznych poprzez współpracę międzypokoleniową z seniorami, a także z i innymi podmiotami umożliwiającymi realizację założonego celu.

Placówka oferuje pomoc specjalistyczną poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, psychoprofilaktycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych oraz pedagogicznych. Zapewnia również wychowankom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia skierowane na rozwój zainteresowań plastycznych, sportowych, muzycznych czy komputerowych, a także oferuje pomoc socjalną przez zapewnienie wychowankom jednego ciepłego posiłku dziennie oraz spieszy z pomocą w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Wyspecjalizowana kadra wychowawców i specjalistów prowadzi pracę indywidualną z każdym dzieckiem w oparciu o programy korekcyjne.  

    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
        Skip to content